Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Titel: Het zien op Jezus Auteur: Isaäc Ambrosius Isaäc Ambrosius leefde 13 eeuwen later dan zijn naamgenoot, de kerkvader Ambrosius, in de 17e eeuw, als een van de vele puriteinen. Hij heeft drie keer omwille van zijn verzet tegen staats-bemoeienis in de kerk gevangen gezeten. In 1648 schreef hij Het zien op Jezus en in 1664 werd het in onze taal vertaald. De ondertitel zegt veel van de inhoud van het boek: 'Een gezicht van het eeuwig Evangelie of van de zielsogen op Jezus zoals Hij het grote werk van 's mensen zaligheid heeft uitgevoerd van eeuwigheid voor alle tijden, in de duistere tijd voor Zijn komst; en verder in de volheid des tijds in Zijn geboorte, leven, lijden, sterven, opstanding, hemelvaart, zitten en bidden ter rechterhand Gods, en wederkomst tot het laatste oordeel.' Het boek volgt hiermee de lijn van de 12 artikelen van het christelijk geloof. In het voorwoord onderscheidt Ambrosius het voorwerp van het zien, Jezus, en het de daad van het zien op Jezus. Ambrosius had de gave om boeiend te schrijven, ook over ernstige zaken. Hij beëindigt zijn boek met een ernstige aanbeveling om te gaan tot en te zien op Jezus: 'Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is de eer, rijkdom, schoonheid, gezondheid, vrede en zaligheid! Hij is een vergenoegend en rijk deel voor eens iegelijks ziel. Alle geestelijke zegeningen waar wij mee verrijkt zijn, zijn in en door Christus. God hoort onze gebeden door Christus en vergeeft ons onze zonden door Christus. Hij is de gouden spil waar al onze zaligheid om draait. O, hoe behoorden alle harten ingenomen te worden met deze Christus! Christenen, wendt uw ogen naar de Heere; ziet en herziet telkens op Jezus. Waarom staat gij te gapen naar de beuzelingen van deze wereld, daar U zulk een Christus wordt aangeboden in het Evangelie? Kan de wereld voor U sterven? Kan de wereld U met de Vader verzoenen? Kan de wereld u helpen tot het Koninkrijk der hemelen? Gelijk Christus alles in allen is, laat Hem zo zijn het volkomen voorwerp van onze begeerte, hoop, geloof, liefde en blijdschap. Laat Hem in uw gedachten 's morgens de eerste zijn en 's nachts de laatste. En tenslotte nog een woord tot U die gelooft: O! eigent uzelf in het bijzonder toe al de handelingen van Jezus Christus; gedenkt hoe Hij voor u gekomen is uit Zijn 's Vaders schoot, voor u heeft geweend en gebloed. Hoe Hij Zijn leven voor U heeft uitgestort, voor U opgevaren is in de hemel en nu aan de rechterhand Gods is en de ganse wereld voor U regeert. Hij bidt voor u en aan het einde van de wereld zal Hij wederkomen voor u en u tot Zich nemen om in alle eeuwigheid met Hem te leven. Voorwaar, indien gij zo gelooft en leeft, uw leven is troostelijk en uw dood zal zoet zijn. En, zo er enige hemel op aarde is, dan zult gij die vinden in de betrachting en oefening van deze Evangelieplicht, in het zien op Jezus!'
Cursussen Oudvaders
De cursus is verdeeld over 35 lessen (2173 vragen). De prijs voor de digitale versie is € 119,00 , exclusief begeleiding . U ontvangt naar keuze óf een cd óf een usb-stick met de lessen, of u krijgt de lessen in één keer via de mail toegestuurd. De prijs voor de schriftelijke cursus is € 129,00 , exclusief begeleiding . U krijgt een map met uitwerkpapier. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 80,00 erbij. U stuurt dan de digitale lessen per e-mail naar uw begeleider. De schriftelijke lessen stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. De cursus is samengesteld door Dhr. P. van der Bas te Stolwijk. Wij kunnen u het boek leveren in samenwerking met boekhandel “Goedeboeken” voor € 59,50 inclusief verzendkosten.
Proefles downloaden Proefles downloaden