Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Titel: De Viervoudige Staat Auteur: Thomas Boston De naam van Thomas Boston is vooral verbonden aan het boek dat door velen kortweg genoemd wordt ‘De viervoudige staat van Boston’. Twee andere boeken hebben veel invloed gehad op het theologische denken van Boston, en daarmee op De Viervoudige Staat: ‘Het Schatboek’ van Ursinus en ‘Het merg van het Evangelie’ van E. en J. Fisher. De indeling van de vier staten van de mens komt regelrecht van Ursinus vandaan. Niet alleen onder het Schotse volk, maar in de gehele christelijke wereld heeft De Viervoudige Staat diepe sporen achtergelaten. Het boek is oorspronkelijk afkomstig van een serie preken, die hij later herzag en herschreef tot een manuscript dat voor publicatie bestemd was. Het eerste grote leerstuk van de Schrift is, dat de mens geschapen is in een staat van oprechtheid. De mens was een kapitaal toevertrouwd, de hebbelijke rechtvaardigheid. Hij bezat de kracht en gaven om God te gehoorzamen. Hij moest die krachten en gaven echter aanleggen tot gehoorzaamheid, de dadelijke rechtvaardigheid. Dit zou hem het recht geven op het eeuwige leven. Het tweede grote leerstuk is dat de mens zichzelf ellendig heeft gemaakt door de zonde. Dit is de staat van ‘gehele bederving’. Op ontroerende wijze tekent Boston de val van de mens en de overerving van de zonde, waardoor de natuur van alle mensen verdorven is en geneigd tot het kwade. Hij tekent de staat der ellende als een totaal onvermogen om zichzelf uit zijn ellende op te richten, en als een staat van toorn. Het grootste deel van zijn boek wordt ingenomen door de leer van de ‘begonnen herstelling’. Dit noemt Boston ‘de staat van genade’. Alleen de wedergeboorte verandert de natuur van de mens en geeft hem deel aan Christus. De noodzaak van dit genadewerk Gods wordt sterk beklemtoond. Kenmerk van de waarachtigheid der wedergeboorte is wel de geloofsvereniging met Christus. Naast veel kenmerken van de nieuwe geboorte legt Boston de nadruk toch vooral op deze geloofsvereniging met Christus. Die gaat van Christus uit. Maar door Christus aangegrepen, grijpt de zondaar op zijn beurt Christus aan door het geloof. Zondaren moeten afgesneden van Adam en Christus ingeplant worden. Deze afsnijding van Adam geschiedt dan wel door de wedergeboorte, maar moet ook dadelijk plaats vinden in het leven. De afsnijding van de oude stam en de inenting in Christus gebeurt in twaalf bijzonderheden, de zogeheten ‘twaalf bijlslagen’. Het laatste hoofdstuk behandelt de eeuwige staat van de mens, een staat van ‘voltrokken gelukzaligheid of ellende’. Door geheel dit hoofdstuk heen wijst Boston op het grote onderscheid tussen de rechtvaardigen en de goddelozen, in hun leven, hun dood, na hun dood en in het eindoordeel. De Viervoudige Staat is een erg leerzaam werk. Mede door een goede vertaling geeft het de lezer met zijn beeldende taal een rijk onderwijs in de leer die naar de godzaligheid is. Overtuigt u zichzelf!
Cursussen Oudvaders
De cursus is verdeeld over 14 lessen (772 vragen). De prijs voor de digitale cursus is € 54,00, exclusief begeleiding. U ontvangt naar keuze óf een cd óf een usb-stick met de lessen, of u krijgt de lessen in één keer via de mail toegestuurd. De prijs voor de schriftelijke cursus is € 64,00, exclusief begeleiding. U krijgt een map met uitwerkpapier. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 35,00 erbij. U stuurt dan de digitale lessen per e-mail naar uw begeleider. De schriftelijke lessen stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. De cursus samengesteld door Dhr. P.S. Maljaars te Goes. Wij kunnen u het boek leveren in samenwerking met boekhandel “Goedeboeken” voor € 45,00 inclusief verzendkosten.
Proefles downloaden Proefles downloaden